Normativa estatal rellevant aprovada durant el segon quadrimestre de 2022

Ja està disponible al web de l’institut el recull de legislació estatal aprovada durant el període comprès entre l’1 de maig i el 31 d’agost de 2022, que signa Helena Mora, responsable d’estudis de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern. La recopilació s’organitza en nou blocs, a saber, comunicació audiovisual, finançament autonòmic, igualtat, dipòsit legal, poder judicial, arquitectura i edificació, telecomunicacions, crisi energètica, i salut i Seguretat Social.

En el primer bloc, es fa referència a la Llei 13/2022, de 7 de juliol, general de comunicació audiovisual. Aquesta llei té per objecte regular la comunicació audiovisual d’àmbit estatal, així com establir determinades normes aplicables a la prestació del servei d’intercanvi de vídeos a través de plataforma. A més, estableix les normes bàsiques per a la prestació del servei de comunicació audiovisual autonòmic i local, sense perjudici de les competències de les comunitats autònomes i els ens locals (art. 1).

Segons la disposició final vuitena, mitjançant aquesta llei s’incorporen al dret intern la Directiva 2010/13/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 10 de març de 2010, sobre la coordinació de determinades disposicions legals, reglamentàries i administratives dels estats membres relatives a la prestació de serveis de comunicació audiovisual (Directiva de serveis de comunicació audiovisual) i la Directiva (UE) 2018/1808 del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de novembre de 2018, per la qual es modifica la Directiva 2010/13/UE tenint en compte l’evolució de les realitats del mercat.

Cal assenyalar que el projecte d’aquesta llei va ser objecte d’anàlisi i valoració des del punt de vista competencial en l’Informe 2/2022 de l’Institut, sota el títol El marge de què disposa la Generalitat de Catalunya per establir una política pública pròpia en matèria audiovisual. En aquest treball es fa un estudi detallat de tots els aspectes que afecten com el servei d’intercanvi de vídeos a través de plataforma, la presència de la llengua catalana als mitjans d’àmbit estatal, i les obligacions derivades de finançament sobre els prestadors dels servei de comunicació televisió lineal o a petició.

El segon bloc de disposicions analitzades es refereix al finançament autonòmic, en concret a la Llei orgànica 9/2022, de 28 de juliol, per la qual s’estableixen normes que facilitin l’ús d’informació financera i d’altre tipus per a la prevenció, detecció, investigació o enjudiciament d’infraccions penals, de modificació de la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes i altres disposicions connexes i de modificació de la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal. Es tracta d’una norma de contingut més aviat heterogeni en la qual destaquen les disposicions finals quarta i cinquena que modifiquen la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de Finançament de les comunitats autònomes (LOFCA), i la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d’autonomia.

Seguidament, s’analitza la Llei 15/2022, de 12 de juliol, integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació, que regula drets i obligacions de les persones, físiques o jurídiques, públiques o privades, estableix principis d’actuació dels poders públics i preveu mesures destinades a prevenir, eliminar i corregir tota forma de discriminació, directa o indirecta, en els sectors públic i privat (art. 1.2). Una de les principals novetats de la llei ―continguda en el títol III― és la creació, en l’àmbit de l’Administració de l’Estat, de l’Autoritat Independent per a la Igualtat de Tracte i la No Discriminació, un organisme independent, unipersonal, que ha d’oferir protecció contra la discriminació i promoure el compliment del dret antidiscriminatori. Cal recordar, en relació a aquesta normativa, que el Parlament de Catalunya ja havia aprovat, prèviament, la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no-discriminació. Complementàriament a la Llei 15/2002, s’ha aprovat també la Llei orgànica 6/2022, de 12 de juliol, complementària de la Llei 15/2022, de 12 de juliol, integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació, de modificació de la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal. Aquesta llei inclou una modificació de l’art. 22.4 del Codi penal en relació amb l’agreujant consistent en la comissió d’un delicte per motius racistes, antisemites, antigitans o per alguna altra classe de discriminació.

El quart bloc de l’informe estudia la modificació del dipòsit legal, amb la Llei 8/2022, de 4 de maig, per la qual es modifica la Llei 23/2011, de 29 de juliol, de dipòsit legal, que, d’una banda, incorpora noves tipologies documentals objecte de dipòsit legal i, per altra banda, elimina aquelles que manquen de valor bibliogràfic nacional, sense que això impedeixi que puguin esser conservades per altres canals alternatius. Des del punt de vista competencial cal destacar que s’atribueix a la Biblioteca Nacional d’España una tasca de coordinació i assessorament entre els centres conservadors així com de seguiment del compliment de la normativa sobre el dipòsit legal.

El cinquè bloc es refereix al Poder judicial i analitza la Llei orgànica 8/2022, de 27 de juliol, de modificació dels arts. 570 bis i 599 de la Llei orgànica 6/1985, de 1 de juliol, del Poder Judicial. La norma no invoca cap títol competencial, però cal entendre-la emparada per la competència exclusiva estatal en matèria d’administració de justícia (art.149.1.5 CE). 

Seguidament, s’analitza la Llei 9/2022, de 14 de juny, de qualitat de l’arquitectura. Aquesta llei té per objecte protegir, fomentar i difondre la qualitat de l’arquitectura com a bé d’interès general. Des del punt de vista organitzatiu, es crea el Consell sobre la Qualitat de l’Arquitectura (art. 6) com a òrgan col·legiat de caràcter assessor i consultiu de l’ Administració General de l’Estat amb l’objectiu de servir de plataforma d’intercanvi de coneixement, participació, consulta i assessorament en les matèries relacionades amb l’objecte d’aquesta llei. Es preveu que la seva composició inclogui representants de l’Administració de l’Estat, de les CA i de les entitats locals.

També en aquesta matèria, cal tenir en compte la Llei 10/2022, de 14 de juny, de mesures urgents per impulsar l’activitat de rehabilitació edificatòria en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Aquesta llei té el seu origen en la tramitació com a projecte de llei del Reial decret llei 19/2021, de 5 d’octubre, que va ser comentat en el recull de legislació estatal corresponent al tercer quadrimestre de 2021.

Pel que fa a les telecomunicacions, s’analitza la Llei 11/2022, de 28 de juny, General de Telecomunicacions, que té per objecte la regulació del sector, que comprèn la instal·lació i explotació de les xarxes de comunicacions electròniques, la prestació dels serveis de comunicacions electròniques,  els recursos i serveis associats, els equips radioelèctrics i els equips terminals de telecomunicació, de conformitat amb l’art. 149.1.21 CE (art.1.1) i també incorpora al dret intern un seguit de directives  i adopta mesures per a l’execució o aplicació de dos reglaments de la Unió Europea. 

En relació a la crisi energètica, destaca el Reial decret llei 10/2022, de 13 de maig, pel qual s’estableix amb caràcter temporal un mecanisme de ajust de costos de producció per a la reducció del preu de l’electricitat en el mercat majorista, i també el Reial decret llei 11/2022, de 25 de juny, pel qual s’adopten i es prorroguen determinades mesures per respondre a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, per fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica i per a la recuperació econòmica i social de la illa de La Palma. Entre les mesures que es contenen en aquesta darrera regulació cal destacar els ajuts directes per al suport financer a les comunitats autònomes i entitats locals que prestin servei de transport col·lectiu urbà o interurbà, així com els ens locals supramunicipals que agrupin diversos municipis i que prestin servei de transport públic urbà col·lectiu. Així mateix, també és remarcable la reducció del preu d’abonaments i títols multiviatge per part de Renfe Viajeros SME SA amb descomptes que oscil·len, segons els casos, entre el 100% i el 50% (art. 10).

En aquest mateix àmbit, cal esmentar també el Reial decret llei 14/2022, d’1 d’agost, de mesures de sostenibilitat econòmica en l’àmbit del transport, en matèria de beques i ajuts a l’estudi, així com de mesures d’estalvi, eficiència energètica i de reducció de la dependència energètica del gas natural. A la vista dels beneficiaris de les subvencions, la centralització de les competències en l’Estat estaria justificada en el cas que els beneficiaris duguessin a terme transports que transcorrin pel territori de més d’una comunitat autònoma.

L’informe es clou amb la referència a l’aprovació del Reial decret llei 12/2022, de 5 de juliol, pel que se modifica la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut, i també el Reial decret llei 13/2022, de 26 de juliol, pel qual s’estableix un nou sistema de cotització per als treballadors per compte pròpia o autònoms i es millora la protecció per cessament d’activitat.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s